Morgen in huis!Op werkdagen voor 21.00 besteld.
Gratis retournerenBinnen 14 dagen.
Gratis verzending vanaf €40,- naar NL/BE/DE
Makkelijk & veilig betalen
Veilig achteraf betalen
Tel. momenteel niet bereikbaar

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam: Handelsonderneming W. Michiels 
Handelsnaam: Goedkooproken.net
Vestigingsadres:
Stationsweg 126
5807AD OOSTRUM
KvK: 54541794
BTW-nummer: NL201671074B01

Telefoon: 0478-745037

Postadres en officieel KvK adres (woonadres, geen bedrijfspand!):
Randenrade 57
5807BL  OOSTRUM

Alle rekeningen, facturen etc vanuit leveranciers dienen te worden verzonden naar:
Handelsonderneming W. Michiels
Postbus 16
5800AA VENRAY 


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor online verkopen door Handelsonderneming W. Michiels via de webshop Goedkooproken.net en zijn niet van toepassing op Goedkooproken Venlo B.V. Goedkooproken Venlo B.V. is een ander bedrijf en een klant van onze groothandel. Zij zijn niet verbonden aan Handelsonderneming W. Michiels en de webshop Goedkooproken.net.

 


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. Vervolgens dient de klant binnen een termijn van nogmaals veertien dagen de producten te retourneren.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Liquids en gebruikte producten kunnen in verband met de hygiëne niet geretourneerd worden.


Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het product, terugbetalen.
3. Indien consument zijn producten niet volgens de aangegeven procedure retour stuurt, zijn wij niet aansprakelijk voor het wel of niet aankomen van deze retourzending.
4. Indien consument zonder dit te melden producten retour stuurt in verband met defecten, en deze defecten blijken niet voor te komen. Dan zullen 20 euro onderzoekskosten inclusief BTW in rekening worden gebracht. Indien klant deze weigert te betalen krijgt deze zijn producten ook niet meer retour en kan eveneens het originele aankoopbedrag niet gecrediteerd worden.
5. Deze onderzoekskosten geldden bij voorbaat niet indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik zou willen maken dan dient hij dit binnen 14 dagen duidelijk op die wijze moeten aangeven en het product naar het door de klantenservice aangegeven gratis antwoordnummer retour te sturen. LET OP! Indien u met Afterpay betaald worden deze 14 dagen zeer strict gehanteerd. U bent een overeenkomst met hen aangegaan. Als die 14 dagen zijn verstreken is er geen enkele mogelijkheid om de aankoop nog ongedaan te maken en bent u verplicht de order aan hen te voldoen. Bij het uitblijven van betaling aan afterpay riskeert men hoge incasso- en/of deurwaarderskosten en een negatieve BKR-registratie. Zie voor details de Afterpay algemene voorwaarden. Zie Artikel 11 punt 4 voor deze voorwaarden.


Artikel 8 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2. Prijzen worden na totstandkoming van de koopovereenkomst niet meer gewijzigd.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
4. Kortingscodes of andere acties kunnen niet gecombineerd worden. Per order kan er dus slechts van één enkele actie gebruik gemaakt worden.


Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 10 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 48 uur uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 24 uur nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd indien de consument dat wenst, zoniet wordt het volledige bedrag binnen 48 uur teruggestort. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer bij bestellingen binnen Nederland. Bij verzendingen naar andere landen kan de ondernemer hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
7. Aan de productafbeelding kunnen geen rechten ontleend worden. Het getoonde product kan dus licht afwijken van het geleverde product.
8. De ondernemer kan ten allen tijde de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden en het eventueel betaalde bedrag crediteren.


Artikel 11 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan tijdens de bestelling, de bestelling wordt altijd binnen 48 uur na ontvangst van betaling verzonden indien alle producten voorradig zijn.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4. maakt u gebruik van onze betaling via Afterpay door achteraf te betalen dan gaat u ook akkoord met de betalingsvoorwaarden die hiermee verbonden zijn. Afterpay is in geen geval een aankoopverzekering. Dit is een verzekering voor ondernemer. Wanbetaling aan afterpay heeft op ondernemer geen effect. Wij adviseren klanten dan ook dringend om hun facturen aan afterpay op tijd te betalen om hoge boetes en een BKR registratie te voorkomen/


Artikel 12 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van twee werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van twee werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien u een klacht heeft over uw aankoop dient u het filiaal te contacteren waar u het product heeft gekocht, hetzij de webshop/winkel van Handelsonderneming W. Michiels in Oostrum of de fysieke winkel in Venlo van Goedkooproken Venlo B.V.

Artikel 13 - Aanbiedingen, OP=OP en SALE artikelen en tegoedcodes.

1. Aanbiedingen, OP=OP en SALE artikelen die op onze webshop vermeld worden zijn enkel via internet beschikbaar. In onze winkels worden de reguliere prijzen gehanteerd tenzij dit bij het betreffende product uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
2. Bij problemen binnen garantie voor OP=OP artikelen heeft u recht op reparatie of vervanging door hetzelfde product. Indien dit product uitverkocht is door de OP=OP actie, en niet gerepareerd kan worden zal het vervangen worden door een tegoedcode ter waarde van het bedrag dat u voor het product heeft betaald. Hiermee kunt u zelf een ander product uitzoeken.
3. Tegoedbonnen of codes kunnen enkel via het kanaal besteed worden waarmee deze verstrekt of aangekocht zijn. Online tegoedcodes kunt u dus enkel via de webshop besteden. Tegoedcodes uit de winkel enkel in de desbetreffende winkel.


Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.